Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Wydział Zarządzania Informacją

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych i prawnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o objęcie patronatem lub udzielenie rekomendacji
 • Upoważnienie (w przypadku występowania w imieniu organizatora/wnioskodawcy)
 • Regulamin przedsięwzięcia
 • Szczegółowy program przedsięwzięcia
 • Harmonogram przedsięwzięcia
 • Inne dokumenty wynikające z charakteru przedsięwzięcia (np. materiały audiowizualne)
Czas realizacji  

Przyznanie lub odmowa przyznania patronatu/rekomendacji jest wydawana w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Warszawie. W trakcie rozpatrywania sprawy wnioskodawca może być poproszony o przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów. Wówczas termin przyznania lub odmowy przyznania patronatu/ rekomendacji może ulec wydłużeniu o okres związany z przekazaniem dodatkowych informacji lub dokumentów przez wnioskodawcę. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie rekomendacji przez organizację pozarządową lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego odpowiedź związana z przyznaniem lub odmową przyznania rekomendacji jest akceptowana przez Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Objęcie patronatem lub udzielenie rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Uzyskanie urzędowego poświadczenia złożenia wniosku. 3. Wydanie patronatu/rekomendacji lub odmowa wydania patronatu/rekomendacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   patronat rekomendacja kuratorium
  Podobne usługi  

  Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty

  Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty